ODF у органима државне управе

У Београду, 3. јуна 2010. године Влада Републике Србије је донела
Уредбу о електронском канцеларијском пословању органа државне управе

Члан 1.

Овом уредбом уређује се поступање са електронским документима у канцеларијском пословању органа државне управе.

Одредбе ове уредбе сходно се примењују и на службе Народне Скупштине, председника Републике и Владе, аутономних покрајина, органе општина, градова, града Београда – кад врше поверене послове државне управе, као и на предузећа и друге организације када врше јавна овлашћења.

Члан 7.

За потребе извршења ове уредбе, на предлог органа државне управе у чијем се саставу налази писарница републичких органа, министар надлежан за послове управе донеће упутство којим ће, поред осталог, прописати и техничке услове које мора да испуњава информациони систем, као и електронска документа са којима се поступа у информационом систему.

У Београду, 24. децембра 2010. године Министар за државну управу и локалну самоуправу је донео
Упутство о електронском канцеларијском пословању

Члан 9.

За датотеке коjе чине садржаj акта у електронском облику користи се формат датотеке ISO 19005 – Electronic document file format for long-term preservation (у даљем тексту: PDF/A).

За прилоге коjи представљаjу нацрте, предлоге или радне верзиjе аката, односно садрже текст за коjи се може претпоставити да ће бити коришћен за израду других аката, поред формата датотеке из става 1. овог члана може се користити и jедан од следећих формата датотека:
1) ISO 26300 – Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0 (у даљем тексту: ODF);
2) ISO 29500 – Office Open XML File Formats (u daljem tekstu: OOXML).

До 31. децембра 2012. године, под условима из става 2, могу се користити и формати датотека коjе користи софтверски производ Microsoft Office 2003.

Изузетно, у случеjевима када постоjе технички разлози за коришћење неког другог, специjализованог формата датотека, а стране коjе размењуjу електронска документа су сагласне и имаjу техничку могућност да користе такав формат, користи се специjализован формат датотека.

За електронски потписан документ користи се jедан од следећих формата електронског потписа:
1) PadES (PDF Advanced Electronic Signatures) формат према ETSI TS 101 778 стандарду, за електронска документа записана у формату датотеке PDF/A;
2) XAdES (XML Advanced Electronic Signatures) формат према ETSI TS 101 903 стандарду, за специjализоване формате датотека из става 4. овог члана;
3) CAdES (ЦМС Advanced Electronic Signatures) формат према ETSI TS 101 733 стандарду, за специjализоване формате датотека из става 4. овог члана.

Зашто овај текст?

Прошло је скоро две године и шест месеци од доношења Упутства о електронском канцеларијском пословању и скоро шест месеци од истека рока до којег је била дозвољена употреба формата датотека коjе користи софтверски производ Microsoft Office 2003.

Међутим, интернет презентације органа државне управе и даље су препуне датотека у DOC формату и то не само као заоставштине из периода пре 31. децембра 2012. године већ као и формата данашњице.

Да буде још занимљивије дају се препоруке министарству које је издало документ у PDF формату да исти изда и у DOC формату. Зашто таква препорука? Кажу ради боље информисаности. !?

Не неколико места сам наишао на DOCX, али на ODF нигде.

Нажалост закон је једно а наша реалност је нешто друго. Али чему онда закон?

*

Документа:

Документа преузета са интернет презентација: