Прогнозно-извештајне, саветодавне и стручне службе

Прогнозно-извештајне, саветодавне и стручне службе су одличан извор информација и савета за воћаре. Организоване су тако да покривају целу Србију. Информације о услугама које пружају можете пронаћи на њиховим веб презентација, профилима на друштвеним мрежама, позивом на контакт телефон или посетом,

Прогнозно – извештајна служба заштите биља

ПСС Пољопривредна станица Нови Сад

https://pissrbija.rs

Прогнозно-извештајна служба, или скраћено и познатије као ПИС, служба је која се бави заштитом здравља биља у Србији. Ова служба постоји од 2012. године за целу земљу, а две године раније почела је са радом у Војводини.

ПИС врши мониторинг биљака и штетних организама у пољопривреди и утврђује најзначајније биолошке догађаје. На основу тога и модела заштите, ПИС даје препоруке о контроли штетних организама. Њен циљ је правовремено, прецизно и потпуно обавештавање пољопривредних произвођача о времену, дози и избору препарата кад су у питању третмани против биљних болести и штеточина.

ПИС је организација која на нивоу територије РС обавља послове:

  • прикупљања биолошких, метеролошких и других података ради прогнозе штетних организама и праћења развоја и кретања њихове популације;
  • извештавања о присуству, појави и ширењу штетних организама;
  • утврђивања оптималних рокова за сузбијање штетних организама.

Пољопривредна саветодавна и стручна служба Србије

https://www.psss.rs

Основи саветодавства који данас познајемо утемељени су Законом о пољопривредним службама (1991.) у коме се дефинишу Републичка пољопривредна служба и Подручне пољопривредне службе које се зависно од врсте, обима и значаја посла оснивају односно организују као пољопривредне станице, заводи, центри и институти.

Према Закону о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде (2010.) „Саветодавни послови у пољопривреди јесу послови којима се пољопривредним произвођачима пружају савети и информације од значаја за живот и рад на селу, а које врше пољопривредни саветодавци“.

Пољопривредна саветодавна и стручна служба (ПССС) од тада представљају значајну карику у ланцу општег развоја пољопривреде и руралног развоја.

Пољопривредна саветодавна и стручна служба Врбас

https://psssvrbas.rs

Саветодавна служба ПССС ВРБАС, као део Саветодавне службе Војводине, спроводи Годишњи програм унапређења саветодавних послова у пољопривреди, који доноси Скупштина АП Војводине за сваку календарску годину.

Циљ реализације Годишњег програма је повећавање нивоа информисаности и знања пољопривредних произвођача, путем едукације пољопривредних произвођача везано за технологије производње и нове трендове у појединим производним гранама и других области значајних за унапређење и развој њихових производних делатности и развој сеоских заједница у којима живе и раде.

Својим радом покрива општине Врбас, Кула, Србобран и Бечеј.

Пољопривредна стручна служба Бачка Топола

https://zupbt.co.rs

Пољопривредна стручна служба Бачка Топола д.о.о. је подручна пољопривредна служба са задатком унапређења пољопривредне производње.

ПСС Бачка Топола д.о.о. пружа стручне услуге ратарским и сточарским организацијама да на основама савремених научних достигнућа у примени науке повећају своју производњу и остваре веће приносе.

Своју делатност обавља на подручју општина Бачка Топола и Мали Иђош.

Републички хидрометеоролошки завод Србије

https://hidmet.gov.rs

РХМЗ Србије је референтна установа са пуном одговорношћу за израду и презентовање прогноза времена и вода, давање упозорења и најава за ванредне и опасне метеоролошке и хидролошке појаве.