UPIS – Udruženje profesora informatike Srbije

Udruženje profesora informatike Srbije” je stručno udruženje, osnovano na nedoređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva i aktivnosti u oblasti računarskih nauka, njihovih primena i nastavi i popularizaciji ovih nauka.

Sedište udruženja je u Novom Sadu.
Skraćeni naziv udruženja je: “UPIS”.
Naziv udruženja na engleskom jeziku je: “Association of Serbian professors of informatics”.

Ciljevi i zadaci Udruženja su da:

  • doprinosi napretku računarskih nauka, njihovih primena u nastavi i popularizaciji ovih nauka;
  • podstiče na naučni i stručni rad svoje članove, realizuje naučna i stručna istraživanja u oblasti informatike iračunarstva i njihovih primena;
  • bavi se pitanjima nastave računarstva i informatike u osnovnim školama i u srednjim školama i doprinosi unapređenju te nastave;
  • bavi se otkrivanjem, negovanjem i razvijanjem obdarenih mladih informatičara i programera.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje će naročito da:

  • organizuje razne vidove vannastavnih aktivnosti za mlade informatičare i programere (takmičenja, cikluse predavanja i sl);
  • angažuje prvenstveno svoje članove, ali i stručne spoljne saradnike na organizovanju i realizaciji programa i projekata radi ispunjavanja ciljeva Udruženja;
  • organizuje samostalno, ili u zajednici sa drugim organizacijama, domaće i međunarodne konferencije, javne tribine, okrugle stolove, seminare, savetovanje, predavanja i druge oblike stručnog i javnog rada;
  • sarađuje sa naučnim i obrazovnim institucijama za informatiku i računarstvo, odgovarajućim prosvetno-pedagoškim institucijama i drugim radnim i društvenim organizacijama;
  • sarađuje sa srodnim društvima na teritoriji Srbije i sa srodnim društvima u drugim zemljama;

prikuplja literaturu i softver iz informatike i računarstva za svoje članove.

Na sajtu Udruženja možete naći više informacija o radu, istraživanjima, inicijativama i projektima koje pokreću. Napomenućemo neke:

[izvor]